Mikä on palokatkosuunnitelma?

26.05.2021

Palokatkosuunnitelma on tärkeä suunnitelma, joka yksinkertaisesti osoittaa hankkeen osapuolille, että palokatkot on tullut asianmukaisesti huomioitua. Termien käytössä on ollut kirjavuutta, mutta nykyään palokatkosuunnitelma ymmärretään käsitteenä yleensä jo samalla tavalla. Mutta mikä oikeasti on palokatkosuunnitelma ja mitä siihen kuuluu?

Palokatkosuunnitelman tarkoitus

Palokatkosuunnitelman tarkoitus on varmistaa, että rakentaminen täyttää myös palokatkojen osalta sille asetetut vaatimukset. Palokatkosuunnitelma kannattaa laatia aina, kun palo-osastoiviin rakenteisiin tehdään läpivientejä. Yhä yleisemmin palokatkosuunnitelma mainitaan myös rakennuslupaehdoissa, jolloin vaaditaan viranomaisen asiatarkastamaa palokatkosuunnitelmaa. Tämä tarkoittaa, että suunnitelma on toimitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ennen asennustöiden aloittamista. Palokatkosuunnitelma laaditaan asiantuntijan toimesta muiden erityissuunnitelmien rinnalla, yhteistyössä muiden alojen suunnittelijoiden kanssa. Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus.

Mitä palokatkosuunnitelma sisältää?

Palokatkosuunnitelmaan kuuluu pohjapiirustus, johon merkitään palo-osastojen rajat ja osastointiluokat. Piirustuksiin merkitään läpivienti läpivienniltä kyseisen läpiviennin vaatimukset täyttävä palokatkoratkaisu. Käytettävä palokatkotyyppi merkitään kunkin läpiviennin kohdalle.

Palokatkosuunnitelma sisältää myös tekstiosan, joka toimii suunnitelman työselostuksena. Tekstiosassa esitetään vaatimukset käytettäville palokatkotuotteille ja niiden hyväksymismenettelyille. Siinä voidaan ottaa myös kantaa esim. asentajien pätevyyksiin sekä tarkastusten ajankohtiin ja dokumentointeihin.

Palokatkosuunnitelman yhteydestä tulee myös löytyä käytettävien palokatkoratkaisujen detaljipiirustukset. Palokatkoasentaja tarvitsee palokatkosuunnitelmaa asennustöitä tehdessään sekä laatiessaan etukäteen kohteeseen toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelmaa.

Palokatkosuunnitelma on kohdekohtainen

Laadukas palokatkosuunnitelma on yksilöllinen ja sitä laatiessa on huomioitu kohdekohtaiset rakenteelliset ja olosuhteisiin liittyvät muuttujat, vaikka suunnittelussa hyödynnettäisiinkin vakiodetaljeja sekä valmiita muokattavia tekstipohjia. Aina todellisuus kohteessa ei täysin kohtaa ennalta laadittua suunnitelmaa, mutta palokatkoasentaja ei saa poiketa palokatkosuunnitelmasta ilman palokatkosuunnittelijan lupaa. Jo palokatkosuunnitelmassa on hyvä ottaa kantaa mahdollisten poikkeamien käsittelyyn.

Palokatkojen erityisasiantuntijoina me tarjoamme palokatkosuunnitteluun kattavan tuotedetaljikirjaston niin pdf- kuin dwg-muodossa. Lisäksi sivustoltamme löytyy word-muotoinen esimerkkipohja palokatkojen työselostukselle. Ja muistathan, että Sewatek-asiantuntijat neuvovat aina auliisti kaikissa palokatkorakentamiseen liittyvissä haasteissasi, myös suunnitelmien kanssa.