Viemäriputkien palokatkojen erityispiirteitä

21.05.2024

Muoviset viemäriputket ovat viimeisten vuosikymmenten kuluessa pitkälti syrjäyttäneet metalliset viemäriputket, varsinkin valuraudan. Tämän vuoksi on hyvä tiedostaa, että muoviputkien käyttäytyminen tulipalotilanteessa poikkeaa tuntuvasti metalliputkista.

Muoviputket sulavat lämmön vaikutuksesta sekä tuottavat palaessaan myrkyllisiä savukaasuja. Oikein asennettuna ja palokatkot sekä poistumistiemääräykset huomioiden niiden käyttö on kuitenkin täysin turvallista.

Palokatkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä läpivientejä palo-osastojen rajalla. Kun talotekniikkaa viedään rakenteiden läpi palo-osastosta toiseen, tarvitaan läpiviennin kohdalle palokatko, joka kestää palotilanteessa yhtä kauan kuin ympäröivä rakennekin. Tämä palo-osastoivuus esitetään tiiveyttä ja eristävyyttä kuvaavalla EI-luokalla minuutteina, esim. EI 60.

Palokatkojen tuotekelpoisuus voidaan osoittaa muutamalla eri tavalla, mutta Suomessa on käytettävä Euroopan laajuisten standardien mukaan testattuja ETA-arvioituja ratkaisuja, jos sellaisia on tarjolla.

EN-standardit määrittelevät palokatkotuotteiden testaamista. Muoviputkien osalta standardit ottavat kantaa siihen, miten eri muovilaadut kattavat toisiaan, jolloin testaamalla vaativin tilanne, saadaan tulos kattamaan myös vähemmän vaativia tilanteita. Putken seinämävahvuuden osalta on testattava ohuin ja paksuin, jolloin tulokset kelpaavat näiden väliin jääville paksuuksille.

Muovisten viemäriputkien erityispiirteitä

Rakennusalalla toimiville alkaa olla itsestään selvää, että muoviputki tarvitsee palokatkoksi jotakin, joka turvaa alkuvaiheessa ilma-/savukaasutiiveyden ja joka palotilanteessa turpoaa tukkimaan sulavan muoviputken jättävän tilan. Muoviviemäreiden osalta on tarpeen korostaa kahta viimeisten vuosien aikana keskusteluun noussutta, mutta ehkä huonommin tunnettua yksityiskohtaa. Rakennusvalvontaviranomaiset kiinnittävät näihin yhä useammin huomiota, ja jos suunnittelijat, urakoitsijat tai kohteen valvojat eivät näitä tunne, saattaa tulla ikäviä tilanteita.

Avoin vai suljettu viemärilinja

Markkinoilla on paljon palokatkotuotteita, jotka on testattu palolaboratorioiden testiuunissa siten, että putken jompikumpi tai molemmat päät ovat olleet tulpattuna. Tällöin kuumat savukaasut eivät pääse vapaasti virtaamaan putkea pitkin uunista ulos ja paisuva komponentti saa enemmän aikaa reagoida kuumuuteen. Esimerkiksi yläpäästään tulpatuilla putkilla on huomattavasti helpompi saada hyvä paloluokka kuin avonaisella putkilinjalla.

Tosiasiassa kuitenkin viemäriputket ovat usein yläpäästään auki, kuten katolle johtava tuuletusviemäri tai katolta laskeva sadevesiviemäri. Vesikalusteelle johtavan viemärin osalta on tulkinnanvaraista, että voidaanko vesilukko laskea tulpatuksi vai pitäisikö viemäriputket käytännössä aina tulkita avoimiksi. Alla oleva kuva esittää, miten eri tavoin testattuja tuloksia voi hyödyntää. Avonaisena (U/U) testattu on vaihtoehdoista kattavin ja kelpaa siis myös vähemmän vaativiin tilanteisiin.

Desibeliviemäriputket

Toinen huomioitava asia on ei-standardin mukaiset putket. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset monikerrosputket, kuten useimmat ääntä vaimentavat desibeliviemärit, joiden käyttö on kasvanut muutamassa vuodessa merkittävästi. Koska putket voivat poiketa toisistaan esimerkiksi käytettyjen materiaalien suhteen, on palokatkovalmistajan osoitettava tuotekelpoisuus kullekin putkityypille erikseen. Tämä tarkoittaa, että jokainen markkinoilla oleva tuotemerkki on testattava kunkin palokatkotuotteen yhteydessä erikseen. Tuotetta käyttävän tulee varmistaa, että kyseinen palokatkoratkaisu on testattu kohteessa käytetylle putkityypille.

Miten varmistan, että kaikki menee oikein?

Tuotteen hyväksyntäasiakirjoissa ja asennusdetaljeissa täytyy ilmoittaa paloluokan perässä tai muuten selkeästi, että millä testausasetelmalla paloluokka on saavutettu. Samoin niissä tulee ilmoittaa, mitä putkilaatuja tai dB-putkimerkkejä tulos koskee.

Muutenkin on hyvä muistaa, että palokatko on kokonaisuus, jossa on huomioitava lisäksi esim. putken kannakointi ja mahdolliset putkieristeet.

Yhä yleisemmin vaaditaan palokatkoasennusten dokumentointia ja toki urakoitsija turvaa tällä omaa selustaansa, sillä palokatkot jäävät usein rakenteiden sisälle piiloon.

Sewatek on panostanut paljon viemäripalokatkoihin

Olemme kehittäneet ja testanneet useita tuotteita viemäriputkien palokatkoksi. Olemme testeissä huomioineet tässäkin tekstissä mainitut desibeliviemäriputket sekä kysymyksen viemärilinjan asetelmasta: avoin/suljettu.

Lisäksi olemme hakeneet ratkaisua myös sellaisiin korjauskohteiden tarpeisiin, joissa vanhaa metallista viemärilinjaa jatketaan muoviputkella. Lisäksi olemme testanneet sukitettuja muoviviemäreitä.

Ole siis yhteydessä, jos jokin askarruttaa viemäriputkien palo-osastoivissa läpivienneissä.