Särdrag hos brandtätningar för avloppsrör

21.05.2024

Plastavloppsrör har under de senaste decennierna i stor utsträckning ersatt metallavloppsrör, särskilt gjutjärn. Därför är det viktigt att vara medveten om att plaströrens beteende vid brand skiljer sig avsevärt från metallrör.

Plaströr smälter vid uppvärmning och producerar giftiga rökgaser när de brinner. Korrekt installerade och med hänsyn till brandtätningar samt utrymningsbestämmelser är deras användning dock helt säker.

I det här sammanhanget avser en brandtätning genomföringar vid brandsektionens gränser. När tekniska installationer förs genom konstruktioner från en brandsektion till en annan krävs en brandtätning vid genomföringen, som håller lika länge i en brand som den omgivande konstruktionen. Denna brandsäkerhet presenteras med en klassificering EI, som beskriver täthet och isolering i minuter, t.ex. EI 60.

Godkännandet av brandtätningars användbarhet kan visas på några olika sätt, men i Finland måste produkterna vara testade enligt europeiska standarder (ETA), om sådana finns tillgängliga. I Sverige är det oftast brandkonsulten som bestämmer krav för brandtätningar.

EN-standarderna definierar hur brandtätningsprodukterna ska testas. När det gäller plaströr tar standarderna ställning till hur olika plasttyper kompletterar varandra, vilket innebär att genom att testa den mest krävande situationen kan resultatet också täcka mindre krävande situationer. När det gäller rörväggens tjocklek måste den tunnaste och tjockaste testas, vilket gör att resultaten gäller för de tjocklekar som ligger däremellan.

Speciella egenskaper hos plastavloppsrör

För dem som arbetar inom byggbranschen börjar det bli självklart att plaströr behöver en brandtätning som säkerställer luft-/rökgastätheten i början och som sväller upp vid brand för att täppa till det utrymme som plaströret lämnar när det smälter. När det gäller plastavloppsrör är det nödvändigt att betona två detaljer som har kommit upp i diskussionen under de senaste åren, men som kanske är mindre kända.

Öppet eller slutet avloppsrör

På marknaden finns det många brandtätningprodukter som har testats i brandlaboratoriets testugn, där antingen ena eller båda ändarna av röret har varit stängda. På så sätt kan inte de heta rökgaserna strömma fritt genom röret ut ur ugnen, och den expanderande komponenten får mer tid att reagera på värmen. Till exempel är det betydligt enklare att uppnå en bra brandklass för rör med tätade ändar än för en öppen rörlinje.

I verkligheten är avloppsrören ofta öppna i sina övre ändar, såsom en ventilationstrumma som leder till taket eller en takavvattning som leder ner från taket. När det gäller avloppsrören som leder till vattenanordningar är det en tolkningsfråga om vattenlåset kan betraktas som stängt eller om avloppsrören praktiskt taget alltid tolkas som öppna. Bilden nedan visar hur olika testade resultat kan utnyttjas. Alternativet som testats som öppet (U/U) är det mest omfattande av alternativen och godkänns således även för mindre krävande situationer.

Ljuddämpande avloppsrör

En annan sak att beakta är rör som inte följer standarden. Sådana är till exempel olika typer av flerskiktsrör, som de flesta ljudisolerande decibelavloppsrör, vars användning har ökat avsevärt under de senaste åren. Eftersom rören kan skilja sig åt till exempel när det gäller använda material, måste tillverkaren av brandtätningen visa produktspecifikationen för varje typ av rör separat. Detta innebär att varje varumärke på marknaden måste testas separat med varje brandtätningsprodukt. Den som använder produkten måste säkerställa att den aktuella brandtätningslösningen har testats för den typ av rör som används på platsen.

Hur säkerställer jag att allt går rätt till?

I produktens godkännandedokument och installationsdetaljer måste brandklassen tydligt anges, antingen efterföljt av testningskonfigurationen som användes för att uppnå den, eller på ett annat tydligt sätt. Det bör också specificeras vilka typer av rör eller dB-rörprodukter som resultatet gäller för.

Det är viktigt att komma ihåg att en brandtätning är en helhet, där man också måste ta hänsyn till faktorer som rörets upphängning och eventuell rörisolering.

Det blir allt vanligare att kräva dokumentation av brandtätningsinstallationerna, och entreprenören skyddar sin egen rygg genom detta, eftersom brandtätningarna ofta förblir dolda inne i konstruktionerna.

Sewatek har satsat mycket på brandtätningar för avlopp

Vi har utvecklat och testat flera produkter för brandtätning av avloppsrör. I våra tester har vi också beaktat de nämnda ljuddämpande avloppsrören samt frågan om avloppsrörens konfiguration: öppen/stängd.

Vi har även sökt lösningar för reparationer där ett gammalt metallavloppsrör förlängs med plaströr. Dessutom har vi testat relinade plastavloppsrör.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar angående brandtätningar för avloppsrör.