Att satsa på effektivitet är nödvändigt för att lyckas inom byggbranschen

01.03.2024

Vi har noggrant följt statistik och marknadsutveckling inom byggsektorn i Finland och Sverige. Våra observationer är tydliga: det verkar som om botten har nåtts i båda länderna. Även om nybyggnationen fortfarande är trög och prognoserna lovar ett utmanande år, har vi börjat se försiktiga tecken på återhämtning i vår vardag även inom nybyggnation. Även om det är för tidigt att dra slutsatser baserat enbart på de första månaderna, är tecknen på återhämtning uppmuntrande. Vår försäljning inom renoveringsbyggande ökar nu avsevärt eftersom vi har lyckats öka vår marknadsandel.

Vi tror att detta år som helhet fortfarande kommer att vara utmanande, men sedan kommer den riktiga brådskan. På Sewatek förbereder vi oss för större produktionsvolymer genom att utveckla och automatisera våra processer och tillverkningsmetoder, samt fokusera på vår produktutveckling framför allt på färdiga lösningar som underlättar och påskyndar våra kunders arbete.

Byggbranschen kan inte längre skjuta upp att ta effektivitetssprånget

Genom en 40-års period är byggbranschen en av de sektorer där stora effektivitetssprång har uteblivit. Nu lever vi dock i en brytningstid där sätt att sänka byggkostnaderna måste hittas, annars tar kunderna slut. Kostnadstryck och konkurrens ökar, vilket tvingar fram en förbättring av byggandets effektivitet.

Den mest betydande besparingen är tid

Besparingar kan sökas genom material- och produktionskostnader till en viss punkt. Den verkliga besparingen finns dock i tiden. Genom att förkorta byggprocessens genomloppstider minskar även de totala kostnaderna. Det gamla ordspråket: tid är pengar, stämmer verkligen.

I diskussioner med branschaktörer liksom i media verkar samma tanke återkomma: upprepbara och standardiserade arbetsmodeller minskar fel, förbättrar kvaliteten och förkortar genomloppstiderna. När ett byggprojekt delas upp i standardiserbara delar, kan olika skeden göras alltid på samma sätt enligt processen och samtidigt. Detta kräver men förbättrar också planeringen och förkortar även projektets totala varaktighet avsevärt. I denna tanke har även Sewateks arbetsmetoder och produkter utvecklats.

Sewateks fabrikstillverkade produkter möjliggör en förkortning av genomloppstiderna för brandtätningar

Sewateks innovativa färdiga genomföringar är designade för att minska arbetsstegen och flexibilisera samt spara tid på brandtätninginstallationer. Våra produkter har genomgått grundlig testning och godkännandeprocess, och vi erbjuder omfattande detaljer och dokumentation. Detta inte bara förenklar planerings- och installationsprocesserna, utan har också mottagit omfattande beröm från våra kunder. På detta sätt kan vi direkt minska tiden som spenderas på byggplatsen, effektivisera arbetsprocesserna och säkerställa hög kvalitet i varje projekt.

Produktionen måste också kunna möta kundernas snabba och stora behov

Vi har också identifierat att förbättring av effektiviteten inte begränsar sig till installationen på arbetsplatsen, dvs. till våra produkter: även våra egna produktionsprocesser måste vara av högsta klass. Vi måste ha förmågan att möta kundernas snabba och stora behov så att vi kan fortsätta att hålla korta leveranstider.

Vi har investerat i olika skeden av produktionen och verktyg för att säkerställa att vi har kapaciteten att producera stora volymer med bibehållen hög kvalitet. Automatisering av produktionsprocesserna har också spelat en viktig roll i att förbättra effektiviteten i vår produktion, där vi har lyckats väl.

Det mest effektiva och kvalitativa resultatet uppnås genom samarbete

Effektiviteten inom byggandet förbättras genom att förkorta genomloppstiderna. Även om Sewatek kan hjälpa till med brandtätningar, gynnas hela branschen när alla aktörer engagerar sig i att hitta nya sätt att arbeta snabbare och med högre kvalitet. Vi är redo att främja denna förändring och tror att vi genom samarbete kan bygga en mer hållbar, effektiv och produktiv byggbransch. Det finns sätt!

*De aktuella byggstatistik som vi följer: Statistikcentralen i Finland, Bygg- och bostadsproduktion & Statistiska centralbyrån i Sverige (Statistiska database)