Vad är brandtätning?

En av de mest säkerhetskritiska delarna i ett byggprojekt är brandtätning. Varje fastighet delas in i olika brandceller inom vilka brandförloppet kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av fastigheten. Detta inkluderar brandtätning rörgenomföring och brandtätning kabelgenomföring, vilka är kritiska när man drar olika rör eller kablar genom brandavskiljande konstruktioner. En omsorgsfullt installerad brandtätning hindrar både eld och rökgas att spridas mellan brandceller, till exempel mellan lägenheter, under en viss tid. Hur länge brandspridningen ska hindras beror på konstruktionens brandtekniska klass, material och syften. Vanligtvis anges brandmotståndet med beteckning EI där E står för integritet mot brand och I för isolering. Till exempel brandklass EI 60 betyder att konstruktionen ska motstå och isolera mot brand i minst 60 minuter.

Varför är det viktigt med brandtätning?

När man pratar om brandtätning, pratar man alltid om säkerhet. Brandtätningar skyddar mot lågor, hetta och rök. Det är viktigt att följa reglerna inom brandtätning för att säkerställa optimalt skydd, särskilt när det gäller brandtätning avloppsrör och brandtätning vp rör. Rök sprider sig snabbt via de minsta hålen mellan brandceller och vid bränder inomhus orsakas de flesta dödsoffer av brandröksförgiftning. En ordentligt gjord brandtätning räddar alltså liv, men förminskar även andra materiella skador. När det handlar om brand är inte pengar den första prioriteten, men det blir betydligt dyrare att renovera efter en eldsvåda eller rökskador än att se till att brandtätningen gjorts som den ska.

Brandprojektering

I projekteringen fastställs byggnadens konstruktion, utförande och dess installationer. Brandprojektering är en del av projekteringsfasen där brandskyddsbeskrivning tas fram. Detta inkluderar planering för brandtätning rör för att säkerställa att brandskyddskraven uppfylls i projektet. Det varierar hur mycket man planerar eller ritar in brandtätningar under brandprojekteringen. I Finland krävs det oftast en noggrann och tydlig plan för brandtätning – i Sverige ser man oftare brandbeskrivningar vilka ger generella ramverk för att välja det bästa sättet att utföra brandtätningar.

En noggrann planering sparar oftast pengar och minimerar arbetet under byggfasen. Då kan man optimera mängden av brandtäta genomföringar samt med fördel installera brandtätningen på plats i väggar och bjälklag redan i fabriken eller under gjutningsfasen. Då slipper man även onödig borrning och eftergjutningsarbete på byggarbetsplatsen.

Sewatek hjälper gärna till att hitta de optimala lösningarna och produkterna för brandtätning. Kontakta oss för mer hjälp eller se våra instruktioner för konstruktörer och planering.

Olika brandtätningsprodukter

Valet av brandtätningsprodukt beror på tjockleken och materialet av den brandavskiljande konstruktionen, samt vilka kablar och rör som ska gå igenom konstruktionen. Typiska produkter på marknaden är olika brandtätningsmassor, brandmanschetter, -skivor och -tejp, samt prefabricerade monteringsfärdiga brandgenomföringar, vilka är en växande produktgrupp inom brandtätning rörgenomföring och brandtätning kabelgenomföring. Den produktgruppen som ökar konstant inom brändtätning är prefabricerade monteringsfärdiga brandgenomföringar. Sådana prefab-genomföringar hjälper byggföretagen att spara kostnader, minimera arbetet på bygget och säkerställa att alla brandgenomföringar håller en hög och jämn kvalitet.

Sewatek tillverkar ett brett sortiment av olika brandtäta genomföringsprodukter för flesta typer av konstruktionsmaterial. Våra produkter är anpassade för olika användningsområden, inklusive brandtätning för avloppsrör och brandtätning av vp rör, och de kräver minimalt slutarbete på bygget. Vissa produkter kan gjutas in eller monteras till trämoduler redan i fabriken. Andra produkter lämpar sig utmärkt för stambyte och för VVS-montörer eller elektriker. Oavsett vilken Sewatek-produkt man väljer är behovet för slutarbete på bygget väldigt litet. De flesta prefab-genomföringar fungerar också som reservation för framtidens behov.

Palokatkotuotteita

I denna produktkategori hittar man standardprodukter som brandmassor och brandmanschetter, samt lösningar för att fylla större öppningar.

Sewatek S-sarjan tuotteita

Idén med prefab-genomföringar är att göra brandtätningsarbetet enkelt och installationen lätt även utan några förkunskaper.