Brandtätningsmassor är lämpliga för ett flertal användningsområden

06.09.2022

När man talar om brandmassor är det bra att först klargöra att det i detta sammanhang endast talas om expanderande fogmassor, alltså inte till exempel gips- eller gjutmassor. Även med denna uppdelning kan dock mycket olika massor ingå, såsom akrylmassor, elastiska silikonmassor, expanderbara massor innehållande grafit samt en- och tvåkomponent skummassor. Det finns så många olika typer av brandmassor, att det är värt att ta sig tid att välja den mest lämpliga produkten.

Expanderande massor används mest för fogning och tätning av byggnadstekniska genomföringar. Liksom för brandgenomföringsprodukter i allmänhet ska användaren kontrollera lämpligheten och avsedd användning – information kan hämtas från till exempel produktens ETA-dokument eller tillverkarens material. Lösningar som lämpar sig för fogning är inte automatiskt lämpliga för brandtätning av genomföringar på grund av olika teststandarder.

Att brandtäta genomföringar med brandmassor

Brandmassor kännetecknas av att de installeras efter rör-, kanal- och kabelinstallationer för att täta mellanrummet mellan genomföringar och konstruktionen. Brandtätning efter rörinstallationer ger flexibilitet i installationsarbetet jämfört med till exempel prefabricerade brandgenomföringar, men å andra sidan kräver de flera arbetsmoment och noggrann koordinering av arbetsmomenten.

Brandmassor kan användas som en enskild brandtätningsprodukt, men ofta även för att komplettera andra brandgenomföringar. Till exempel kräver många brandskivor och manschetter även brandakryl för att säkerställa lufttäthet. I dessa sammanhang måste anvisningarna från tillverkaren av huvudprodukten beaktas. Det krävs oftast att tätning görs med en produkt från samma produktfamilj som huvudbrandgenomföringen. Sewateks färdiggenomföringar kräver oftast ingen eftertätning med brandklassade massor, och lufttätheten kan säkerställas med vanlig akrylbaserad fogmassa.

Saker att tänka på när man använder massor för brandtätning

Även om massor kan vara ganska flexibla brandtätningsprodukter vad gäller rör- och kabelinstallationer, finns det redan en hel del variabler att ta hänsyn till. Rör- och kabelmaterial, deras dimensioner och avstånd från varandra i konstruktionen måste beaktas vid val av brandmassa. Utöver själva genomgående tekniken är det ytterst viktigt att ta reda på vilken konstruktionsmaterial och -tjocklek massan är testad med.

Förutom tillräcklig materialtjocklek är även sömmens bredd och öppningens fyllnadsgrad väsentliga för brandmassor. Tillräckligt avstånd mellan rör och konstruktion i genomföringshålet ger utrymme för att applicera rätt mängd av massa och håller det glödheta metallröret borta från konstruktionen. En öppning som är för full med fastighetsteknik lämnar inte tillräckligt med utrymme för den expanderande brandmassan och massan klarar inte av att fylla det tomma utrymmet i händelse av en brand. På andra sidan om hålet i konstruktionen är för stor, klarar den expanderande brandmassan inte heller att täta till hålet ordentlig.

Brandmassorna är ett hett ämne för tillfället

Likt andra brandtätningsprodukter har brandmassor och deras tillämpningar också utvecklats avsevärt. Nya varumärken har kommit in i branschen och lösningar börjar hittas för nya rörtyper. Framsteg har också gjorts i miljö- och inomhusluftsfrågor, när man börjat uppmärksamma massornas sammansättning.

Trots dess många goda egenskaper är det bra att vara medveten om att det även finns bekymmer förknippade med brandmassor. Under de senaste åren har tre problem som vanligtvis förknippas med massorna hamnat i förgrunden i diskussioner inom brandskyddsbranschen:

 1. Brandmassor används felaktigt.
  Massan avsedd för brandtätning av byggnadstekniska genomföringar inomhus får inte användas i utomhusutrymmen, eller i fogar där det finns rörelse. För det andra används fortfarande ibland brandsäkert polyuretanskum på platser där det inte är lämpligt på grund av sin icke-expanderande karaktär. Enbart expansion under installationsarbetet räcker inte om brännbar teknik förs igenom. Då krävs det alltid en massa som expanderar vid brand.
 2. Brandmassor kan spricka och flisa av vid torkning.
  Brandmassor, liksom andra brandtätningsprodukter, har en definierad förväntad livslängd, som vanligtvis är 10–30 år i ETA-dokument. De flesta produkter har en livslängd i den nedre delen av det intervallet. Under rätt förhållanden kommer livslängden med största sannolikhet att uppnås eller överskridas, men fukt, rörelser och varierande temperaturer är typiska faktorer som belastar brandtäta genomföringar.
 3. Det hävdas att brandmassor kan korrodera vissa rör.
  Påståendet kan tyvärr inte helt motbevisas, men inte heller utsträckas till alla massor och alla rör. Det är väldigt knepigt för brandtätningstillverkare att påvisa att korrosion inte skulle kunna uppstå på ett visst rör under vissa förutsättningar. Sewatek har till exempel studerat beteendet hos sin egen expanderande akryl runt olika metallrör. Ingen korrosion upptäcktes i dessa, men tyvärr kan inget löfte lämnas gällande alla rör och situationer.

  Det är en komplex helhet, eftersom rörets kvalitet, noggrannheten av installationsarbetet samt fukthantering spelar alla en roll. Rörtillverkare har också kommenterat att de inte kan ta ansvar för alla massors lämplighet eller yttra sig för annan rörtillverkares räkning, eftersom det kan finnas skillnader i rörens material och tillverkningsmetoder som påverkar saken. Dessutom kan rören också belastas av regionala skillnader i vattenkvalitet. Oftast har oro uppstått i samband med installationer som gjorts direkt runt ett tunnväggigt metallrör. Till exempel kan brandmassa som innehåller expanderande grafitpulver teoretiskt reagera kemiskt med ytorna på vissa metallrör.

  I förhållande till hur vanliga brandtätningsmassor är har dock få problemsituationer kommit till allmän kännedom. Ändå har fler och fler börjat undvika att applicera massa direkt mot röret som en försiktighetsåtgärd. Potentiella problem kan undvikas om du väljer rätt produkt på rätt plats och följer installationsanvisningarna noggrant.

Sewateks brandmassor

Sewatek är mest känt för sina prefabricerade brandgenomföringar. Brandmassor har dock definitivt sin plats, till exempel vid brandtätningar som görs efter rörinstallationer och vid olika stora öppningar. Det är ganska typiskt att även om man använder våra prefabricerade genomföringar för rör använder man samtidigt brandmassa att täta kabelgenomföringar i projektet.

I vårt produktutbud finns med eget recept tillverkat brandakryl SWT-105, vilket är en relativt starkt svällande men ändå mycket bredbar och elastisk akrylmassa för alla typer av byggnadstekniska brandgenomföringar. Appliceringen är möjlig med en konventionell fogpistol.

I vårt sortiment ingår dessutom tyska Zapp-Zimmermanns tvåkomponents brandskyddsskum ZZ 330, som expanderar under appliceringsfasen, men även expanderar till viss del vid brand. Massan är lämplig för lite större öppningar och för olika genomföringar med flera kablar eller rör i samma hål.

Vi levererar även till exempel stora brandmanschetter, brandskyddsskivor och brandgipsmassa. I samband med dessa levererar vi brandmassor tillhörande respektive produktfamilj som systemprodukt.

Du kan kontakta oss för allt som har med saken att göra. Låt oss tillsammans hitta den mest optimala lösningen för varje brandtätningsbehov.