Prefabricerade brandgenomföringar stödjer effektiviteten i industriellt byggande

01.11.2022

Ett tema som länge har pratats om i byggbranschen är produktivitet, eller egentligen bristen på den. Medan teknikutveckling och nya arbetsmetoder i andra branscher har ständigt höjt produktiviteten till nya nivåer, har produktiviteten inom byggbranschen halkat efter. Den blygsamma produktivitetsökningen inom byggbranschen under senaste decennier har diskuterats på många håll. Även om produktivitetsutvecklingen inte sker genom att knacka på fingrarna är en sak klar: det finns verkligen ett behov av förändring. Produktivitetsprångprojektet för industriellt träbyggande föddes ur detta behov.

Samarbete är inte bort av någon, utan berikar det alla gör

FFWI (Federation of the Finnish Woodworking Industries) samordnar 2020–2022 projektet ”Industriellt träbyggandets produktivitetssprång” som finansierades av industrin och miljöministeriet. Projektets mål var att undersöka produktivitetspotentialen för industriellt träbyggande och öka den övergripande effektiviteten av hela branschen med 20 procent.

Värdekedjan i ett byggprojekt förändras då en stor del av arbetet flyttar från byggarbetsplatsen till fabrikerna. Andelen platsarbeten halveras jämfört med det mer traditionella platsbyggandet och å andra sidan ökar andelen fabriksbyggande i motsvarande grad. På så sätt kan ”tomkörning” som orsakas av de olika parternas olika överlappande arbetsmoment på byggarbetsplatsen minskas. Andra fördelar som industriellt byggande tillbringar från effektivitetssynpunkt är ökat förädlingsgrad, repeterbarhet av olika arbetsmoment och större kontrollerbarhet av produktionen.

Projektet lyckades förbättra byggproduktiviteten med 20 procent inom träbyggande, och gav viktig information för att stödja vidareutvecklingen av hela byggbranschen. Produktivitetsutvecklingen krävde dock att man tog hänsyn till hela byggprocessen i stället för att bara försöka optimera dess delar. Produktivitetssprånget uppnåddes genom att alla intressenter, utvecklare, konstruktörer, fabriker och arkitekter engagerade sig i samarbete. Detta var utgångspunkten till att utveckla nya lösningar och verksamhetsmodeller som fungerar både inom planering, prefabricering och på byggarbetsplatsen.

Prefabricerade brandgenomföringar kan användas för att öka berikningsgraden

Vårt breda utbud av praktiska, testade och dokumenterade brandgenomföringsprodukter lämpar sig utmärkt för olika prefabricerade konstruktioner som en del av industriellt byggande. När konstruktioner och dess olika delar och Sewateks produkter inkluderas i rätt arbetsfas, kan arbetet göras ännu mer tids- och kostnadseffektivt. Vår starka önskan är att tillhandahålla vårt produktsortiment och vår egen gedigna expertis för att stödja produktiviteten i alla typer av konstruktioner. När man ta vara på vår expertis redan i planeringsfasen kan vi tillsammans med kunden att hitta bästa produkter och arbetsmetoder till varje projekt.

Antalet prefabricerade byggnader och byggnadsdelar ökar

Prefabricerade genomföringar ger flexibilitet till El- och VVS-installationer. Rör och kablar kan installeras på sin plats redan i fabriken eller efteråt på byggarbetsplatsen. Oavsett installationstillfället finns de brandtäta genomföringar på rätta plats i konstruktionen, och installatören skippar helt alla manuella moment kring brandtätningsarbetet. Antalet prefabricerade byggnader och -byggnadsdelar kommer att fortsätta öka i framtiden och samma utmaningar och önskan om att effektivisera byggbranschen gäller för både Finland och Sverige. Traditionellt har Finland legat före Sverige inom prefabricerade betongkonstruktioner, men inom träbyggandet har Sverige varit ledande i hela Norden. Vi på Sewatek, som nordisk brandtätningstillverkare, har cirka 30 års erfarenhet på att brandtäta betong- och träkonstruktioner – och har levererat brandtätningsprodukter till olika prefabricerade byggmoduler redan decennier.

Samarbete och öppen diskussion för alla framåt

Byggbranschens utveckling och produktivitetsförbättringen gynnar alla dess parter. Olika utvecklingsprojekt, samt diskussionen och kunskapen som följer av dem, gynnar byggbranschen som helhet och möjliggör dess utveckling. Öppet utbyte av information, kommunikation om framgångar och misslyckanden samt medvetenhet om gemensamma mål är fröet som kommer att bära frukt i framtiden. Vi som brandtätningstillverkare kommer för vår del engagerar oss passionerat i diskussionen och strävar ständigt efter att utveckla våra lösningar för att främja hela branschens framtida produktivitet.